Prace ziemne
Roboty ziemne to czynności, których głównym celem jest przygotowanie terenu do usadowienia budynku lub budowli nadziemnej, ziemnej, bądź podziemnej, jak również zmiana ukształtowania powierzchni danego terenu. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem roboty ziemne i roboty budowlane nie są pojęciami tożsamymi, bowiem niektóre rodzaje robót budowlanych, jak np. podnoszenie terenu, nie mają bezpośredniego związku z robotami budowlanymi. W skład robót ziemnych zaliczyć należy następujące ich rodzaje: wykopy, nasypy, niwelacje, zagęszczenia, stabilizacje, rekultywacje, melioracje, czy też humusowanie. Usługi koparko ładowarką prowadzone są za pomocą róznych maszyn. Ze względu z kolei na sposób urabiania ziemi wyróżnić można roboty ziemne ręczne, realizowane za pomocą sprzętu mechanicznego, bądź za pomocą materiałów wybuchowych. Najczęściej natomiast spotykaną obecnie formą robót ziemnych są: wykopy mogące mieć charakter wąsko przestrzenny, bądź szerokoprzestrzenny, a także nasypy kontrolowane, bądź niekontrolowane.

Inny jeszcze podział robót budowlanych, uwzględniający ich kształt wyróżnia roboty: liniowe, przestrzenne i powierzchniowe. Roboty ziemne obejmują oddzielenie materiału , wydobycie tegoż materiału, zwanego urobkiem, a następnie transport urobku, jego układanie oraz zagęszczanie masy ziemnej. W robotach ziemnych wydzielić można trzy podstawowe grupy: roboty podstawowe, roboty ziemne wykończeniowe oraz roboty przygotowawcze i porządkowe. Maszyny wykorzystywane do wykonywania robót ziemnych to przede wszystkim: koparki kołowe, koparki gąsienicowe, koparko – ładowarki, walce, zagęszczarki, zgarniarki, równiarki, ubijaki, spycharki, wozidła, ciągniki, wywrotki, beczkowozy, zamiatarki, a także maszyny specjalne. Roboty ziemne, a także roboty budowlane należy przeprowadzać w sposób bezpieczny, zgodnie z określonymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Projekt organizacyjny robót ziemnych powinien obejmować m.in.: plan sytuacyjny, rozpoznanie warunków geologicznych, przekroje terenu, wykaz używanych maszyn budowlanych i środków transportowych, a także ustalenie tras działania tychże maszyn. Każdy teren robót ziemnych należy zawsze bezwzględnie ogrodzić i zabezpieczyć teren, umieszczając stosowną tabliczkę ostrzegawczą, po czym można przystąpić do pierwszego, wstępnego etapu przygotowawczego robót ziemnych. Właściwa organizacja robót ziemnych polega następnie na odpowiednim dobraniu maszyn do ich wykonania, a potem na właściwej synchronizacji robót i efektywnym wykorzystaniem wszystkich maszyn. Dobór odpowiednich maszyn uzależniony być winien zarówno od rodzaju wykonywanych robót ziemnych, a także od możliwości ich wykorzystania. Najważniejsze przy realizacji robót ziemnych jest jednak zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zarówno osobom pracującym przy tychże robotach, jak również osobom postronnym. Prace ziemne wiążą się logistycznym planowaniem transportu ziemi, którą pozyskujemy lub otrzymujemy w wyniku niwelacji terenu bądź wykopów. W nazej ofercie znajdą Pąnstwo także wyburzenia budynków w Rzeszowie i okolicach, wywóz i transport gruzu oraz układanie kostki brukowej a także utwardzanie terenu.

prace ziemne rzeszów
uslugi koparkami rzeszów więcej więcej